Śwadomość ekologiczna,etyka w podróży/Conciencia ambiental, ética en el viaje (pl/es)

Spotyka się osoby, które skrytykują dalekie wyjazdy ze względu na ” ślad węglowy”. Bywa, że te same osoby kupują towary w supermarkecie, przybyłe z daleka. Tymczasem podróżowanie niekoniecznie musi się wiązać z zanieczyszczaniem, zaśmiecaniem środowiska. Możemy podróżować z większą świadomością, bardziej odpowiedzialnie, ograniczać przeloty, nadmierny transport, odpady, przy okazji zrobić na miejscu coś dobrego dla  środowiska i lokalnej ludności, chociażby kupując bezpośrednio od miejscowych producentów, a nie przez pośredników, sieciówki. Turystyka masowa, hedonistyczna, nastawiona jedynie na konsumpcję, egoistyczne przyjemności jest bardzo szkodliwa. Jednakże jeśli jest odpowiedzialna, z myślą o środowisku, kulturze, wsparciu miejscowej społeczności może być korzystna dla rozwoju danego miejsca. Dzięki zainteresowaniu obcokrajowców na przykład w wielu miejscach podjęto działania konserwacji przyrody, tradycji, kultury, tworząc parki narodowe, muzea itp. Często nieświadomi mieszkańcy danego terenu, nie mający dużej wiedzy o świecie nie doceniają tego, co mają. W jakim kierunku pójdą zależy od osób, z którymi będą mieli styczność.

Costa Rica finca
Gospodarstwo w Kostaryce,owce, konie krowy mające dużą swobodę/La finca en Peninsula Osa,Costa Rica, las ovejas,vacas, caballos teniendo mucho espacio

Hay personas que critican los viajes lejanos debido a la „huella de carbono”. A veces, son las mismas personas que compran productos que llegan desde lejos, en un supermercado. Mientras tanto, viajar no necesariamente tiene que estar relacionado con la contaminación del medio ambiente. Podemos viajar con mayor conciencia, de manera más responsable, limitar los vuelos, el transporte excesivo, los desperdicios y aprovechando unas ocasiones hacer algo bueno por medio ambiente y la gente local, incluso comprar directamente de los productores locales al cambio de los intermediarios o las cadenas industriales. El turismo masivo, hedonista, centrado solo en el consumo, el placer egoísta es muy perjudicial. Sin embargo, si es responsable, teniendo en cuenta el medio ambiente y la cultura, el apoyo de la comunidad local puede ser beneficioso para el desarrollo del lugar. Gracias al interés de los extranjeros, por ejemplo, en muchos lugares, se llevaron a cabo actividades de conservación naturaleza, tradición y cultura, creando parques nacionales, museos, etc. A menudo los habitantes inconscientes de un área determinada que no saben mucho sobre el mundo, no aprecian lo que tienen. La dirección en la que irán dependerá de las personas que les toquen.

Przedstawiam 19 wskazówek odpowiedzialnego podróżowania.

Les presento 19 consejos acerca de los viajes responsables.

1. Najlepiej ograniczać transport, zwłaszcza przeloty, które spalają ropę naftową, emitując zanieczyszczenia, dlatego też lepiej rezygnować z lotów krótkodystansowych (największa emisja przy starcie),  w przypadku dalszych wyjazdów wolę jechać na dłuższy czas( w żadnym wypadku nie chciałabym lecieć za ocean na kilka dni, nadmierna marnacja energii ).  Czasem nawet korzystniej wybrać pociąg niż samolot podliczając czas dojazdu na lotnisko, oczekiwania, kontroli bezpieczeństwa itp. Zamiast samochodu można wybrać transport publiczny,  pociąg,  rower. Nie tylko mniej się emituje zanieczyszczeń, ale też podróż jest ciekawsza, pełniejsza wrażeń, rowerem i spacerem można się dostać w więcej miejsc, niedostępnych dla samochodu.

1. Lo mejor limitar el transporte, especialmente los vuelos que queman petróleo y emiten contaminación, por eso es mejor abandonar los vuelos de corta distancia (la emisión más alta al despegar) en el caso de los viajes lejanos prefiero viajar por mucho tiempo (en ningún caso me gustaría ir al otro lado del oceano por unos días, es un desperdicio excesivo de energía). A veces es incluso mejor elegir un tren que un avión contando la hora de llegada al aeropuerto, los tiempos de espera, los controles de seguridad, etc. En lugar de un coche, se puede elegir el transporte público, el tren, una bicicleta. No solo se contamina menos, sino que también el viaje es más interesante, lleno de experiencias, en bicicleta y caminando puedes llegar a más lugares inaccesibles para el automóvil.

2. Ograniczajmy produkcję śmieci, które nas zasypują, a masowa, nieodpowiedzialna turystyka przyczynia się w dużym stopniu do zaśmiecania zwłaszcza biedniejszych krajów, gdzie plastik ląduje w lesie, w rzece, w oceanie albo jest spalany na powietrzu. Używajmy wielorazowych torebek materiałowych, pojemników, kupujmy na wagę. W niektórych krajach np. w Kenii w 2017r. wprowadzono karę grzywny lub więzienia za wytwarzanie, używanie torebek plastikowych. Starajmy się  ograniczać zakup opakowań ropopochodnych, butelek…Można nosić bidon, termos,  szukać źródełek wody pitnej(  zwłaszcza w górach można je spotkać) pytajmy, czy w danym miejscu woda jest pitna (np. na lotniskach jest, można sobie nalać w bidon, który przy kontroli bezpieczeństwa nie zabierają) można filtrować węglem drzewnym aktywnymSzukajmy warzyw i  owoców bogatych w wartości odżywcze, minerały, witaminy, antyoksydanty, które również zawierają w sobie bardzo dużo wody np. arbuz, ogórek, pomidor…składają się z wody  więcej niż 90% dodatkowo np. pomidory są bogatym źródłem potasu i magnezu, więc doskonale nawadniają i uzupełniają elektrolity po wysiłku fizycznym, nie potrzebne są sztuczne napoje izotoniczne również w butelkach plastikowych! Ja często w sezonie wegetacyjnym na wyprawy zabieram ze sobą pomidory organiczne z własnej uprawy zamiast butelek.

Guatemala Antigua
Uprawy organiczne w Antigua,Guatemala/los cultivos organicos en Antigua

Nie wystarczy, że nie zaśmiecamy rzek, jezior, lasów i wrzucimy odpadki do kosza i nie obchodzi nas, co z tym potem się będzie działo, może jakiś ptak wyciągnie opakowanie plastikowe i przeniesie…małe jest prawdopodobieństwo, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, najczęściej lądują na wysypiskach, w spalarniach, w wielu miejscach są palone na wolnym powietrzu, emitując szkodliwe, rakotwórcze dioksyny. Zaledwie w przeciągu 50 lat świat uległ poważnemu zaśmieceniu, odpady ropopochodne spotyka się wszędzie: wzdłuż dróg, na brzegach rzek, jezior, mórz, w parkach, lasach, w wysokich partiach gór, nawet na obszarach chronionych, terenach dziewiczych, gdzie nie było wcześniej żadnej działalności człowieka. 10-12 milionów ton plastiku wpada do morza rocznie ( prądy morskie tworzą wielkie plamy śmieci). Światowa produkcja ok. 335mln ton(dane z 2017r https://www.plasticseurope.org/) wzrasta aż 4% rocznie, wzrost konsumpcji przewyższa wzrost populacji, co jest zatrważające.

Panama Almirante
Wysypiska przy drogach w Panamie, Almirante, Bocas del Toro w 2013, zostały usunięte przed Światowymi Dniami Młodzieży w 2019r/Los basureros a lo largo de las calles en Panama, Almirante, Bocas del Toro fueron quitados antes de Jornada Mundial de Juventud en 2019

2. Reduzcamos la producción de basura que nos rodea.  ​​El turismo masivo e irresponsable contribuye significativamente a la contaminación, especialmente en los países más pobres, donde los desechos plásticas llegan a los bosques, a los ríos,  al mar o  se queman al aire libre. Usemos bolsas reutilizables de material, contenedores, compremos al granel. En algunos países, por ejemplo en Kenia en 2017 se impuso una multa o una pena de prisión por la fabricación y el uso de bolsas de plástico. Intentemos limitar la compra de los productos con envoltorios derivados de petroleo, botellas … Se puede llevar un bidón, un termo, buscar unos fuentes de agua potable (especialmente en las montañas se puede encontrarlas), preguntemos si hay agua potable en un lugar determinado (por ejemplo en los aeropuertos, despues pasar el control de seguridad que no quita unos bidónes vacios). Se puede filtrar con carbón activado, busquemos verduras y frutas ricas en valores nutricionales, minerales, vitaminas, antioxidantes, que también contengan mucha agua, por ejemplo, sandía, pepino, tomate … consisten en agua de más de 90 % adicionalmente  por ejemplo los tomates son una rica fuente de potasio y magnesio, por lo que se hidratan perfectamente y reponen los electrolitos después del esfuerzo fisico. ¡No se necesitan bebidas isotónicas artificiales en botellas de plástico! A menudo el el periodo vegetativo  tomo tomates orgánicos de mi propio cultivo para los viajes en lugar de botellas.

No es suficiente que no arrojemos basura en ríos, lagos, bosques y tiremos los desechos a un cubo de basura y no nos importa lo que sucederá después, tal vez algún pájaro saque el empaque de plástico y lo lleve dondequiera … es poco probable que los desechos se reciclen,en la mayoría de los casos aterricen en vertederos, incineradores, en muchos lugares se queman al aire libre, emitiendo dioxinas cancerígenas nocivas. Solo en 50 años el mundo fue gravemente ensuciado, los derivados de petroleo se encuentran en todas partes: a lo largo de las carreteras, a las orillas de ríos,los lagos,los mares, en los parques,los bosques, en las cordilleras, incluso en las áreas protegidas, áreas vírgenes, donde no había actividades humanas. De 10 a 12 millones de toneladas de plástico caen al mar cada año (las corrientes marinas crean enormes manchas de basura). La producción mundial de aproximadamente 335 millones de toneladas (datos de 2017 https://www.plasticseurope.org/) aumenta hasta en un 4% por año, el aumento en el consumo supera el aumento de la población, lo cual es alarmante.

3. Warto wziąć ze sobą coś na drogę do jedzenia np. kanapki, jakiś owoc, by na szybko nie być zmuszonym z konieczności kupić coś ze sklepu w opakowaniu, które zaraz wyląduje w śmieciach.

3. Vale la pena llevar algo consigo para comer, por ejemplo unos bocadillos, una fruta, para no tener que comprar basura en la tienda en el camino.

4. Rezygnujmy z jednorazówek, nośmy własne torby, kubek i sztućce..  Kubki wydające się z pozoru papierowe są wyścielane polietylenem, najlepiej z nich rezygnować, pijmy kawę, herbatę na miejscu lub nalewajmy w termos, prośmy o szkło, porcelanę lub nalanie we własny…a gdy nie mamy, to chociaż bez tej przykrywki plastikowej, która nagrzewając się jest rakotwórcza. Z rurek do napojów można rezygnować całkowicie, albo nosić własną rurkę, metalową. Trzeba pamiętać poinformować sprzedawcę wcześniej, by nie dostać niepotrzebnej rurki, torebki czy kubka. Często lokalni dziwili się odmowie jednorazówki, nie rozumieli, ale też czasem spotykałam się z uznaniem, miłym słowem.  Rozmawiajmy, dawajmy dobry przykład innym w drodze. Zbierajmy śmieci z parków, nawet, gdy nie są nasze.

4. Renunciemos  los desechables, llevemos nuestras propias bolsas, tazas y cubiertos … Los vasos que parecen de papel están forrados con polietileno, es mejor dejarlos, tomemos café, té sin llevarlo fuera del local, pida vidrio, porcelana o vierta en el suyo,en termo  … y si no lo tiene, al menos sin la tapa de plástico la que por calentarse es cancerígena.. Se puede renunciar las pajitas totalmente o llevar su propia de metal. Hay que informar el vendedor antes para no recibir nodeseable pajita, una bolsa o vaso. A menudo, la gente local se sorprendia por negar el uso de uno desechable, no lo entendian, pero a veces también me encontré con el reconocimiento, una buena palabra. Hablemos, demos un buen ejemplo para otros en el camino. Recojamos la basura de los parques, incluso cuando no es nuestra.

Panama Bocas del Toro
Napoje ze świeżych owoców z rurkami metalowymi w Carenero, Panama/Los batidos con las pajitas de metal, isla Carenero, Panama

5. Nie bójmy się zwracać uwagę ludziom, gdy widzimy niewłaściwe zachowania, wyrzucanie odpadków nieorganicznych przez okno autobusu, samochodu. Różnie ludzie zwrócenie uwagi przyjmują, niektórzy ze spokojem, inni się oburzają, ale nie powinno się przyzwalać na złe zachowanie. Gdy w Boliwii w trasie zwróciłam uwagę eleganckiej pani, by nie wyrzucała śmieci za okno samochodu mocno się zdenerwowała, jak to osoba z zagranicy ma czelność mówić jej, czego nie może robić we własnym kraju…obok grzecznie siedział inny pasażer, ojciec z chłopcem, który wszystkie odpadki zachował przy sobie.

5. No tengamos miedo de prestar atención a las personas cuando vemos un comportamiento inapropiado, arrojando los desperdicios no organicos por la ventana de un autobús, un coche.. Las personas reaccionan de diferentes maneras prestandoles atención, algunos lo reciben con calma, otros se enojan, pero no se debe permitir el mal comportamiento. Cuando en Bolivia, en el camino, noté que una señora elegante  tiraba basura por la ventana del coche y le regañè, luego se puso muy enfadada porque una extranjera se habia atrevido decirle lo que ella no podia hacer en su propio país … Al lado estaba sentado otro pasajero con su hijo muy tranquilo quien mantuvo todos los desperdicios consigo.

6. Wspierajmy regionalnych rzemieślników, producentów, uliczne bazary zamiast supermarkety, globalne sieciówki, które często negatywnie wpływają na kulturę i środowisko. Starajmy się ograniczać zakup żywności przetworzonej w opakowaniach plastikowych. Wybierajmy produkty luzem, na wagę, specjalności regionalne, warzywa i owoce SEZONOWE, warto próbować różnorodnych owoców miejscowych. Przykładowo w Polsce czy jest konieczne jeść pomidory, paprykę i  świeże ogórki cały rok, w dodatku w okresie zimowym bez żadnego smaku i wartości? Otóż nie jest, ja korzystam z przecierów pomidorowych, papryki konserwowej, ogórków kiszonych, kapusty kiszonej i licznych innych różnego rodzaju przetworów z piwniczki, zrobionych w sezonie w własnych upraw bez pestycydów.  Dłużej w chłodzie mogą poleżeć różnego rodzaju warzywa korzeniowe jak marchewki, ziemniaki, buraki a także jabłka, gruszki,  dyniowate z grubszą skórką czy kapusta. Są też suszone owoce, orzechy, ziarna, kasze.  Kiszonki są bogate w witaminy w tym też witamina C i nie są potrzebne sztuczne suplementy celem wzmocnienia odporności. Ponieważ zimy są w ostatnich latach cieplejsze, to wiele warzyw utrzymuje się nawet bez ogrzewania w szklarni np. jarmuż i inne kapustne, selery, pory, brukselka, pietruszka, pod przykryciem nawet sałata czy szpinak, ale nie pomidory, bardziej wrażliwe na wilgoć i chłód! Poza sezonem przychodzą z daleka np. z Hiszpanii, gdzie potrzebują ogromnych nakładów energii: ogrzewanie, podlewanie, przechowywanie później w chłodniach, transport, w dodatku są mocno pryskane chemikaliami, a do pracy wykorzystywana jest tania siła robocza.

6. Apoyemos los artesanos productores regionales, mercados callejeros en lugar de los supermercados,  los grandes centros comerciales globales que a menudo tienen un impacto negativo en la cultura y el medio ambiente. Intentemos limitar la compra de los alimentos procesados en los envoltorios plásticos. Es mejor  elegir los productos sueltos, al granel,una especialidades regionales, verduras y frutas de temporada, vale la pena probar la riqueza de las frutas locales. Por ejemplo, en Polonia, ¿es necesario comer tomates, pimientos y pepinos frescos durante todo el año, además, durante el invierno, sin ningún sabor y beneficios? Pues no lo es, yo uso unas salsas de tomate, pimientos en los jarros, pepinos, repollo fermentado y muchas otras provisiones del sótano, hechos en la temporada de mis propios cultivos sin pesticidas. Varios tipos de tubérculos como zanahorias, papas, remolachas y tambièn manzanas, peras, calabazas con piel más gruesa o repollo pueden permanecer en el frío màs tiempo. También hay frutas secas, nueces, granos y cereales. Los forrajes fermentados son ricos en vitaminas, incluida la vitamina C y no se necesitan suplementos artificiales para fortalecer la inmunidad. Dado que los inviernos han sido más cálidos en los últimos años, muchas verduras permanecen incluso sin calefaciòn en el invernadero, por ejemplo  col rizada y otras brasicas, apio, puerros, coles de Bruselas, perejil, incluso lechugas o espinacas… pero no tomates que son más sensibles a la humedad y al frío. En la temporada baja provienen de lejos, por ejemplo, de España, donde necesitan grandes cantidades de energía: la calefacción, el riego, el almacenamiento en cámaras frigoríficas, el transporte, además están fuertemente rociados con productos químicos y se utiliza el mano de obra barata.

7. Gdy jest dostęp do kuchni ( wiele hotelów ma), korzystaj, by gotować samemu! Próbujmy też lokalnej gastronomii, odkrywając, doceniając miejscową kulturę. Gdy nie zdołamy zjeść danej porcji, nie marnujmy, nie zostawiajmy, poprośmy o możliwość zapakowania(oczywiście we własny, wielorazowy pojemnik).

7. Cuando haya un acceso a la cocina (muchos hosteles la tienen) ¡úsala para cocinar! Probemos también la gastronomía local, descubriendo y apreciando la cultura local. Si no logramos comer una porción determinada, no la desperdiciemos, no la dejemos, solicitemos la posibilidad de empacar (por supuesto, en nuestro propio recipiente reutilizable).

8. Wybierając agroturystykę, można liczyć na żywność z gospodarstwa, zwracajmy uwagę na segregację odpadów, zapytajmy o możliwość kompostu, jeśli dom ma ogród.

8. Al elegir el turismo rural, puede contar con los alimentos de la granja, prestemos atención a la segregación de los residuos, preguntemos sobre una posibilidad del compostaje, si la casa tiene un jardín.

9. Kupujmy pamiątki bezpośrednio od lokalnych producentów,wytwarzane na miejscu, najlepiej to co, nam się rzeczywiście przyda i z naturalnych,nieplastikowych materiałów np. glina, porcelana, szkło, włókna roślinne,kamienie itp.

9. Compremos los recuerdos directamente de los productores locales, producidos en el sitio, preferiblemente lo que realmente necesitamos y de los materiales naturales al cambio de los plásticos, por ejemplo la arcilla, la porcelana, el vidrio, las fibras vegetales, las piedras, etc.

10. W wielu miejscach tradycją jest targowanie się, ale nie przesadzajmy, jeśli cena jest poniżej wartości produktu/usługi zapłaćmy z nadwyżką, doceniając pracę osoby, która być może żyje w skrajnej biedzie.

10. En muchos lugares el regateo es una tradición, pero no exageremos, si el precio está por debajo del valor del producto o servicio, paguemos en exceso, apreciando el trabajo de una persona que puede estar viviendo en la pobreza extrema.

11. Uważajmy na proszące dzieci o pieniądze np. w Kambodży, mogą być narzędziami, wykorzystywanymi przez grupy przestępcze.

11. Tengamos cuidado con los niños que piden dinero, por ejemplo, en Camboya  pueden ser unas herramientas utilizadas por los grupos criminales.

Kambodża
Pieniądze zbierane przez dzieci i żebraków w Kambodży/El dinero recogido por los niños y mendigos en Camboya

12. Wybierajmy świadomie miejsca noclegowe, najlepiej u lokalnych, którzy dzięki naszemu wsparciu mogą utrzymać rodzinę. W hotelach zgłaszajmy brak chęci prania pościeli i ręczników codziennie(ogromna ilość detergentów często trafia do rzek). Gdy dostaniemy zestawy kosmetyków hotelowych, zużywajmy do końca, weźmy ze sobą lub najlepiej wcale nie bierzmy, używając własne np mydło,szmpon w kostce a nie butelce plastikowej.

12. Elijamos conscientemente un alojamiento, preferiblemente con los propietarios locales quienes, gracias a nuestro apoyo, puedan mantener a su familia. En los hoteles, informamos que no se necesita lavar la ropa de cama y las toallas todos los días (una gran cantidad de los detergentes cuales a menudo terminan en los ríos). Cuando obtenemos los cosméticos en hoteles, los usemos hasta el final, los llevamos con nosotros o lo mejor no los tomamos en absoluto usando propios por ejemplo el jabón en pastilla  y asi redicumos la basura tambièn.

13. Gdy opuszczamy lokum, odłączajmy wszystko od prądu( w mieszkaniu, gdy nikt nie korzysta modem również wyłączam, pobierający duże ilości energii).

13. Cuando salimos del apartamento, desconectemos todo de la fuente de energia (cuando nadie usa el módem en el apartamento, también lo apago, lo que consume grandes cantidades de energía).

14. Oszczędzajmy zasoby przyrodnicze, wodę…Czy jest konieczne prysznicować się pół godziny?

14. Ahorremos recursos naturales,el agua … ¿Es necesario ducharse durante media hora?

15. Zwracajmy uwagę na skład kosmetyków, chemiczne składniki są toksycznie zarówno dla środowiska jak dla nas samych. Szukajmy naturalnych alternatyw. Przed słońcem można się smarować olejkiem z pestek malin. Osoby nadwrażliwe mogą ograniczać naświetlanie, chodzić z parasolem. Kremy z filtrem wcale nie są skuteczne, a zawierają toksyczne substancje, które wchłania skóra. Olejek z Citronella odstrasza komary i inne owady. Aloes pomaga po kąpieli słonecznej, w przypadku podrażnień, ukąszeń, regeneruje skórę,  również przeciwdziała ukąszeniom… Ponieważ kremy z filtrem słonecznym szkodzą rafom koralowym, już zaczyna się wprowadzać zaostrzenia.

Kostaryka,aloes
Uprawa aloesu w gospodarstwie w Kostaryce/Los cultivos de sabila en la finca de Costa Rica, lo que aplicaba frecuentamente

15. Prestemos atención al contenido de los cosméticos, los ingredientes químicos son tóxicos tanto para el medio ambiente como para nosotros mismos. Busquemos alternativas naturales. Para la protecciòn solar se puede aplicar aceite de semilla de frambuesa. Las personas más vulnerables pueden limitar la exposiciòn solar, andar con paragua. Los cremas con filtros no son tan eficaces, mientras la piel absorbe varias sustancias toxicas. El aceite de Citronella repela los mosquitos y otros insectos. La sàbila (Aloe Vera) después de tomar el sol en caso de la irritación, las picadura, regenera la piel y también previene las picaduras … Debido a que las cremas antisolares dañan los arrecifes de coral, ya se está itroduciendo los agravamientos de leyes en cuanto de los usos de esos cremas.

16. Podróżujmy poza sezonem, tym sposobem unikamy tłumów i rozładowujemy natężenie turystyczne, przyczyniamy się do zatrudnienia nie tylko przez kilka miesięcy.

16. Viajemos fuera de la temporada,de este modo evitamos las multitudes y descargamos el tráfico turístico, contribuimos al empleo no solo durante unos meses.

17. Szukajmy atrakcji turystycznych mniej obleganych i przyjaznych środowisku przyrodniczemu a nie tylko najpopularniejszych, tym samym możemy wesprzeć miejsce, gdzie mniej osób dociera.

17. Busquemos las atracciones turísticas menos concurridas,  respetuosas con el medio ambiente, no solo las más populares, por lo que podemos apoyar un lugar al que llegan menos personas.

18. Nauczmy się chociaż paru zwrotów w języku mieszkańców. Szanujmy, interesujmy się regionalną kulturą. Myślmy zarówno o ochronie bioróżnorodności jak też różnorodności kulturowej i językowej! Nie narzekajmy, gdy rdzenni mieszkańcy nie mówią po angielsku. Nie każdy musi chcieć i lubić ten język.

18. Aprendamos al menos algunas frases en el idioma de los habitantes. Respetemos, estemos interesados ​​en la cultura regional. ¡Pensemos en proteger la biodiversidad, así como la diversidad cultural y lingüística! No nos quejemos cuando los nativos no hablan inglés. No todos tienen que querer y gustar este idioma.

19. W przypadku dłuższych podróży można poszukać możliwości wolontariatów . Jednakże trzeba być uważnym w tej kwestii również. Są organizacje ze Stanów, Australii, które kręcą biznes, czerpią ogromne zyski z wolontariuszy, każąc sobie słono płacić za pobyt, często nawet większość tych pieniędzy nie idzie dla lokalnych tylko dla administracji organizacji. Dodatkowo wolontariusz bywa dużym obciążeniem, traktowany jest jak turysta, płacący za pobyt, pomoc jest ułudą. Czasem można bardziej zaszkodzić niż pomoc np. w krajach azjatyckich wolontariaty zaczęły przyczyniać się do większej liczby sierocińców. Zdarza się, że nieuczciwi kierownicy placówek, wyczuwając możliwość zarobku namawiają rodziców do oddania dziecka do sierocińca. Najlepiej jest szukać osób, którzy naprawdę potrzebują pomocy bezpośrednio, lokalnie.  Ja wolontariaty robiłam w stacjach biologicznych, parkach narodowych, szkołach, przeprowadzając prelekcje na temat świadomości ekologicznej; gospodarstwach organicznych.

Polecam strony:

https://www.workaway.info/

https://www.helpx.net/

https://wwoof.net/

Płaci się tu opłatę administracyjną, chcąc mieś dostęp do bazy miejsc na jakiś czas, ale opłata ta nie jest aż taka wysoka. Niektórzy mogą to skrytykować, mówiąc, że to „wykorzystywania taniej siły roboczej” „niewolnictwo”. Tymczasem wszystko jest dobrowolne,umowne pomaga się 4-5godzin dziennie 5 dni w tygodniu w zamian za zakwaterowanie, czasem też na gospodarstwach z uprawami  może być jedzenie. Sama też przyjmowałam wolontariuszy u siebie w ogrodzie, więc byłam po dwóch stronach. Wiem, że z wolontariuszami bywa różnie, czasem więcej jest przy nich chodzenia niż rzeczywistej pomocy, często są to osoby bez żadnych doświadczeń, które nigdy w polu, ogrodzie nie pracowały. Czasem nawet nie są tematem tak naprawdę zainteresowani, tylko szukali możliwości zaczepienia, by koszty pobytu zmniejszyć.

Może macie jeszcze inne wskazówki świadomego, etycznego, ekologicznego podróżowania?

19. Para los viajes más largos, se puede buscar unas oportunidades del voluntariado. Sin embargo, también se debes tener cuidado con este asunto. Hay varias organizaciones de los Estados Unidos y Australia que hacen unos negocios obteniendo enormes ganancias de los voluntarios, mandandoles pagar un alto precio por sus estadías, a menudo incluso la mayor parte de este dinero no se destina únicamente a la administración local. Además, un voluntario puede ser una carga, es tratado como un turista que paga la estadía, la ayuda es un engaño. A veces se puede hacer más daño que ayudar, por ejemplo, en países asiáticos, el voluntariado ha comenzado a contribuir a más huérfanos. Ocurre que los administradores deshonestos de los orfanatos al percibir la posibilidad de ganar dinero, convencen a los padres de que entreguen su niño a un orfanato. Es mejor buscar personas que realmente necesiten ayuda directa, local. Fui voluntaria en las estaciones biológicas, los parques nacionales, las escuelas, dando conferencias sobre la conciencia ambiental;las granjas orgánicas. Recomiendo unos sitios:

https://www.workaway.info/

https://www.helpx.net/

https://wwoof.net/

Se paga una tasa administrativa aquí, queriendo tener acceso a la base de datos de lugares por algún tiempo, pero esa tasa no es tan alta. Algunos pueden criticarlo, diciendo que se está „usando mano de obra barata” y es una „esclavitud”. Mientras tanto, todo es voluntad propia,un acuerdo, de 4 a 5 horas al día, 5 días a la semana a cambio de alojamiento, a veces también se puede tener la comida en las fincas. Yo también recibi unos voluntarios en mi jardín, así que estaba de dos lados. Sé que son diferentes voluntarios,  a veces hay que más cuidarles que se recibe una ayuda real al cambio, a menudo son personas sin experiencias que nunca han trabajado en el campo o en el jardín. A veces ni siquiera están realmente interesados, solo buscan una forma de reducir sus gastos, por lo que no se paga alojamiento e incluso en casos de las fincas puede ser comida.

¿Quizás tenga otros consejos para viajes conscientes, éticos y ecológicos?

2 myśli na temat “Śwadomość ekologiczna,etyka w podróży/Conciencia ambiental, ética en el viaje (pl/es)

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s